Bereich: Architecture / 2016 / 21031 - Burj Kalifa

Burj Kalifa

Name Jahr Modelle Teile Anleitungen Ort Preis
Burj Kalifa 2016 1 333 Ja 11 24,95 €
Model: Burj Kalifa
Gewicht: 0,195 kg